Osobní údaje

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

pro klienty o zpracování jejich osobních údajů

 

 

Vážení klienti,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a přinášíme Vám následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává společnost            Royal Beauty & Spa s.r.o.

se sídlem Opletalova 958/27

110 00 Praha 1

IČ: 02976871

(dále jen „RBS“, či „my“):

U Vašich procedur v našem salónu:

 • kontaktní osobní údaje obsažené v kartě zákazníka, kterou jste vyplnili při započetí využívání služeb RBS:
  • jméno a příjmení, příp. titul,
  • datum narození,
  • adresa trvalého pobytu,
  • telefonní a e-mailové spojení,
 • údaje obsažené ve zdravotním dotazníku kromě kontaktních údajů též:
  • údaje o zdravotním stavu,
  • údaje o diagnóze,
  • údaje o užívaných lécích
 • údaje o Vašich absolvovaných procedurách – údaje o výkonech zdravotní a kosmetické péče poskytnutých Vám v našich zařízeních.

V případě Vašeho členství v našem věrnostním programu též:

 • údaje o tomto členství uvedené v přihlášce do věrnostního programu/klubu, spolu s údaji o čerpaných výhodách.

V případě realizace nákupů prostřednictvím našich internetových stránek:

 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • telefonní a e-mailové spojení.

V případě uchazečů o zaměstnání:

 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • telefonní a e-mailové spojení
 • údaje o vzdělání
 • údaje o kvalifikaci
 • údaje o pracovních zkušenostech.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

 1. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje obsažené v kartě zákazníka, zdravotním dotazníku společně a údaje požadované při nákupu prostřednictvím našich internetových stránek zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a RBS, jehož předmětem je poskytování zdravotní, estetické a kosmetické péče a souvisejících služeb. Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb a ochrana Vašeho zdravotního stavu kvůli možným kontraindikacím atp.

Obdobně též údaje o Vašich absolvovaných procedurách zpracováváme na témže právním základě.

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání Vašich kontaktních údajů a údajů o Vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě Vašeho souhlasu (obdobně je tomu v případě Vašeho členství v našem věrnostním programu). Účelem zpracování je zde naše možnost informovat Vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

 1. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

 1. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • vpřípadě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
 • v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Royal Beauty & Spa s.r.o., Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1, či na email: gdpr@rbspa.cz.

V Praze dne 16. 5. 2018

S úctou

Royal Beauty & Spa s.r.o.

Ing. Pavlína Filipi

jednatelka